ZALOGUJ SIĘ ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU
24.05.2018

RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe na portali Słoneczny Dach , jest EOD Sp.z o.o. z siedziba we Wrocławiu  biuro w Jeleniej Górze 58-500 ul.Mickiewicza 22/3 NIP 8943034175 KRS 0000403315

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: administrator@slonecznydach.pl adres pocztowy: ul. Mickiewicza 22/3 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem Słoneczny Dach

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na portalu .

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez sklep ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu , w tym dokonywania transakcji i płatności
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji

i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży.
 • obsługi reklamacji;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia

marketingu bezpośredniego własnych usług;

kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami

marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie usług doradczych;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą :

 • adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres dostawy, adres rozliczeniowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, firmą kurierskich ( wybranej przez Ciebie firmie ) Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy twoich danych w sposób automatyczny.

 

10.05.2018

Zawsze słyszy się pytania a ile taka instalacja fotowoltaiczna wytrzyma. I proszę mamy namacalny przykład . Szwajcarski System fotowoltaiczny już 36 lat w sieci

36 lat temu pierwsza w Europie elektrownia fotowoltaiczna włączona do eksploatacji była w Szwajcarii . Instalacja 10-kilowatowa w Canobbio w kantonie Tessin zapewnia moc do dnia dzisiejszego.

W specjalnym rocznicowym raporcie szwajcarskiego stowarzyszenia przemysłu fotowoltaicznego Swissolar mamy informacje ,że w maju 1982 roku, dokładnie 36 lat temu na dachu dzisiejszego Uniwersytetu Nauk Stosowanych w południowej Szwajcarii (SUPSI) został zbudowany system fotowoltaiczny o mocy znamionowej 10 kilowatów i jako pierwsza instalacja w Europie została włączona do publicznej sieci energetycznej. Do tej pory system w Canobbio w szwajcarskim kantonie Tessin zapewnia nieprzerwane zasilanie energią słoneczną. Badania laboratoryjne dawno wykazały, że żywotność systemów fotowoltaicznych wytrzymuje ponad 30 lat. Swissolar pisze : „Inaczej niż w przypadku konwencjonalnych elektrowni systemy fotowoltaiczne pracują bez ruchomych części . To sprawia, że długi okres użytkowania jest możliwy „Doświadczenie wykazało, że pierwsze układy osiągnęły ten wiek w rzeczywistym środowisku i nadal działają doskonale, zgodnie z Swissolar ma to znaczący wpływ na rentowność fotowoltaiki - częściowo dlatego, że inwestycje mogą być amortyzowane przez okres co najmniej 30 lat i mają niskie koszty utrzymania.
Swissolar zwraca jeszcze bardziej uwagę na systemy fotowoltaiczne , które pracują w Szwajcarii przez dekady. 30 lat temu, został zainstalowany na terenie firmy Horlacher AG Möhlin pierwszy prywatny system fotowoltaiczny w Szwajcarii włączony do sieci. System ten pracuje cały czas bez konserwacji. Energia elektryczna jest używana głównie w fabryce, tylko niewielka nadwyżka jest oddawana do sieci . Inny system fotowoltaiczny 100 kilowatowy w 1989 zrealizowany jako bariera hałasu wzdłuż A13 w pobliżu Felsbergu GR - i nadal pracuje. Na szczególną uwagę zasługuje zaznacza Swissolar montaż na elewacji na Jungfraujoch. Ten system fotowoltaiczny pracujący od 1993 roku, mimo niezwykle trudnych warunków, ma niezmiennie wysoką wydajność. Pomiary długoterminowe Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie ujawnił brak żadnych wykrywalnych redukcji wydajności bo zaledwie około 0,05 procent rocznie.

20.03.2018

Dzisiaj na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego oraz Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Prezes URE krytycznie odniósł się do propozycji firm energetyki dystrybucyjnej w zakresie nowych regulacji OSD, które były szeroko krytykowane przez branże fotowoltaiczną. Prezes URE stwierdził ,że  on takich propozycji nie podpisze i będzie stał na straży niezależności organu URE a także pilnowania aby energetyka prosumencka nie była dyskryminowana lub ograniczana przez dystrybutorów energii elektrycznej.

20.03.2018

Na naszym portalu mamy kolejne nowe zapytania od klientów tak do samych instalacji jak na wynajm powierzchni pod fotowoltaikę. Zapraszamy 

01.02.2018

W Chinach budują największą pływająca farmę fotowoltaiczną o mocy 40WMp . 

31.01.2018

Drogi Instalatorze mamy dla Ciebie promocje abonamentową . Aby skorzystać z promocji  należy się zarejestrować i osobno wysłać e-mail  na biuro@slonecznydach.pl  podając nazwę firmy . Promocja ograniczona w czasie do 15.02.2018

31.01.2018

Miło nam poinformować,że od dzisiaj nie ma obowiązku podania numeru PESEL przy rejestracji. 

29.01.2018

Miło nam poinformować ,że problem z rejestracją został już rozwiązany. Nasi informatycy szybko zareagowali.  Tak więc można spokojnie się rejestrować

29.01.2018

Szanowni Państwo mamy chwilowy problem z procedurą rejestracji nowych użytkowników .Informatycy pracują już nad tym problemem. 

23.01.2017

Portal Słoneczny Dach szuka pracownika do portalu Słoneczny Dach. 
Wymagania ;
- biegła znajomość języka niemieckiego 
- znajomość tematyki fotowoltaiki i rynku branży fotowoltaicznej.
- biegła znajomość obsługi komputera oraz prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych
- niekaralność 
- umiejętność samodzielnej pracy - samokontrola
Umowa na czas próbny 1 miesiąc  z docelową umową na czas nieokreślony 
Wynagrodzenie brutto 2000zł 
CV z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na biuro@slonecznydach.pl

17.11.2014

Spadają ceny PV w Polsce
Jak widać spadają ceny instalacji PV w Polsce w porównaniu z rokiem 2013 teraz można już kupić  poniżej 1000 Euro za kWp .  I to bardzo dobra wiadomość dla inwestorów i prosumentów.

21.10.2014

Miło nam poinformować ,że w ocenie użytkowników program do szybkich obliczeń instalacji PV Słoneczny Dach w Google Play uzyskał 5 gwiazdek .  

16.09.2014

Polecamy nasz program do obliczeń fotowoltaiki na smartfony i tablety. 
 Słoneczny Dach - Android Apps on Google Play do pobrania za darmo.

10.02.2014

Szanowni Państwo witamy na innowacyjnym portalu Słoneczny Dach, niezależnej platformie wymiany i kojarzenia ofert z branży fotowoltaiki. Masz dach masz pieniądze - to motto naszego portalu. Prosimy się rejestrować i przesyłać oferty na wynajem dachu, na instalację fotowotaiki, na projekty farm fotowoltaicznych pod klucz, jak i w różnym stopniu zaawansowania projektów.


Nie traćcie czasu na indywidualne szukanie ofert, tutaj możecie zaoszczędzić nawet do 30% bez ponoszenia kosztów na drogą reklamę. Zawsze otrzymacie konkretne oferty w przejrzystych formularzach .


Ten portal jest dla Was bo teraz zaczynamy DEMOKRACJĘ ENERGETYCZNĄ! Koniec z monopolem wielkich koncernów energetycznych. Teraz to TY możesz, a nawet masz prawo mieć własną elektrownię i swój własny prąd!!!Polityka prywatności      Regulamin serwisu      Kontakt
Copyright © 2013 Słoneczny Dach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego