ZALOGUJ SIĘ ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO SYSTEMU
Promieniowanie s?oneczne

Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie s?oneczne o nat??eniu napromieniowania 1366,1 W/m² (patrz sta?a s?oneczna). Oznacza to, ?e ca?kowita moc docieraj?ca do atmosfery wynosi oko?o 174 petawatów. Oko?o 30% tej mocy jest odbijane natychmiast w kosmos, a kolejne 20% jest poch?aniane przez atmosfer?[5][6]. Do powierzchni Ziemi dociera oko?o 89 petawatów, co oznacza ?rednio oko?o 180 W/m²[6]. Moc ta nie jest rozmieszczona równomiernie: obszar o?wietlony ?wiat?em padaj?cym prostopadle z góry mo?e otrzyma? do 1000 W/m², natomiast obszary, na których trwa noc, nie otrzymuj? bezpo?rednio nic. Po u?rednieniu cyklu dobowego i rocznego najwi?cej energii otrzymuj? obszary przy równiku, a najmniej obszary oko?obiegunowe. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ci?gu ca?ego roku, wynosi od 600 kWh/(m²*rok) w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce[7]. W Polsce wynosi oko?o 1100 kWh/(m²*rok)[8].

Z 89 petawatów docieraj?cych do powierzchni, oko?o 0,1% jest wykorzystywane przez ro?liny w procesie fotosyntezy[9]. Zmagazynowana w ten sposób energia jest ?ród?em zarówno ?ywno?ci, jak i paliw kopalnych. Ca?kowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi oko?o 18 terawatów, czyli oko?o 0,02% mocy promieniowania s?onecznego. Szacuje si?, ?e wszystkie istniej?ce na Ziemi z?o?a w?glaropy naftowej i gazu ziemnego zawieraj? ??cznie oko?o 430 ZJ energii, co odpowiada energii jaka dociera ze S?o?ca do Ziemi w ci?gu 56 dni[4].

Ca?a energia promieniowania s?onecznego poch?oni?ta przez Ziemi?, równie? ta wykorzystana w jakikolwiek sposób przez ro?liny i zwierz?ta, przekszta?ca si? w ciep?o, a nast?pnie jest emitowana w postaci promieniowania podczerwonego w kosmos.Polityka prywatności      Regulamin serwisu      Kontakt
Copyright © 2013 Słoneczny Dach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego