Regulamin serwisu
 

Regulamin korzystania z serwisu www.slonecznydach.pl

 

Platforma www.slonecznydach.pl jest systemem składania i wyszukiwania ofert oraz zawierania umów pomiędzy zalogowanymi Użytkownikami systemu ( instalatorzy systemów fotowoltaicznych, inwestorzy z branży fotowoltaicznej, osoby prywatne, zainteresowane zakupem usług instalatorskich PV oraz wynajmem swoich powierzchni pod instalacje PV ) Serwis nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami dodającymi ogłoszenie a pozostałymi Użytkownikami, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Użytkownikami serwisu. 

 

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

                                       § 1 Wymagania techniczne

                                       § 2 Definicje
                                       § 3 Zasady ogólne 
                                       § 4 Dodawanie ogłoszeń 
                                       § 6 Prawo odstąpienia od umowy 
                                       § 7 Procedura reklamacji 
                                       § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 
                                       § 9 Postanowienia końcowe


Właścicielem serwisu oraz Administratorem witryny www.slonecznydach.pl jest : 

EOD Sp.z o.o z siedziba we Wrocławiu
biuro 
58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 22/3 ;  

NIP 894-303-41-75  
KRS 0000403315  
Tel/Fax 0048 717262612  
info@eod.pl 

Sąd Rejestrowy …………………..

Kapitał zakładowy ………………..


Kontakt z Administratorem można uzyskać: 
- pod numerami telefonów: .+48717262612 w.4 (Pn.-Pt. 8-18): 
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: 
info@slonecznydach.pl
- korespondencyjnie pod adresem :  EOD Sp.z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. Mickiewicza 22/3 z dopiskiem Słoneczny Dach

 

§ 1 Wymagania techniczne

 

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien 
posiadać: dostęp do Internetu, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

 

§ 2 Definicje

 

 

1 Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną 
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
2 Użytkownik - każda pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność 
gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem, która korzysta z usług 
świadczonych w Serwisie, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, przy czym 
przez Użytkownika rozumie się zarówno Użytkownika zarejestrowanego ( konto prywatne, 
konto biznesowe ) jak i Użytkownika niezarejestrowanego. Przy użytkowniku zarejestrowanym 
użytkownik ten powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz aktualizować je w 
miarę konieczności. Właściciel serwisu może żądać udokumentowania przez Użytkownika 
podawanych przez niego danych. 
3 Użytkownik konta prywatnego – zarejestrowany użytkownik konta bezpłatnego.  
4 Użytkownik konta biznesowego – zarejestrowany użytkownik o określonej palecie 
uprawnień. Użytkownik konta biznesowego może przeglądać oferty za darmo oraz 
odpowiadać po uiszczeniu opłaty abonamentowej ( linkiem mailowym bądź ze swojego konta) 
Autoryzacja konta biznesowego następuje przez potwierdzenie miesięcznej opłaty 
abonenckiej. Wysokość opłat za korzystanie z konta biznesowego określona jest w cenniku - 
i wynosi 50zł /miesiąc płatna za 6 miesięcy lub 12 miesięcy. 
5 Przedmiot transakcji – Przedmiotem transakcji jest umieszczenie przez Użytkowników na 
stronie Serwisu internetowego ogłoszeń zainteresowanych zakupem usług instalatorskich PV 
oraz wynajmem swoich powierzchni pod instalacje PV.  
6 Ogłoszenie – wprowadzona przez Użytkownika treść ( treść ogłoszenia / reklamy ) 
Ogłoszenie – deklaracja Usługodawcy wykonywania określonej usługi, zgodnie z jej opisem w 
Serwisie. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lecz stanowi jedynie zaproszenie 
do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.  
7 Umowa – umowa o świadczenie usług, zawierana 
pomiędzy Właścicielem serwisu a Użytkownikami, z wykorzystaniem środków porozumiewania 
się na odległość ( w tym drogą telefoniczną ). 
8 Wygenerowana umowa – umowa wygenerowana przez Użytkownika.  
9 Serwis Internetowy – serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem www.slonecznydach.pl, 
umożliwiający dodawanie przez Użytkowników ogłoszeń / reklam.  
10 Strona – Administrator lub Użytkownik.

 

§ 3 Zasady ogólne

 

1 Warunkiem korzystania z Serwisu www.slonecznydach.pl Użytkowników jest zapoznanie się z 
niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. 
2 Serwis Internetowy daje możliwość zamieszczenia ogłoszeń instalatorów systemów 
fotowoltaicznych, inwestorów z branży fotowoltaicznej, a także osób prywatnych, 
zainteresowanych zakupem usług instalatorskich PV oraz wynajmem swoich powierzchni pod 
instalacje PV. Aplikacja umożliwia zawieranie wstępnych umów pomiędzy potencjalnymi 
3 Obok możliwości zamieszczania ogłoszeń Serwis umożliwia również następujące procesy :  
 - kontakt i zawieranie umów pomiędzy osobami fizycznymi a firmami specjalizującymi się w 
zakresie usług instalacji systemów fotowoltaicznych; 
 - kontakt i zawieranie umów pomiędzy osobami fizycznymi a firmami wynajmującymi 
powierzchnie pod instalacje systemów fotowoltaicznych; 
 - kontakt i zawieranie umów pomiędzy firmami instalatorskimi a inwestycyjnymi;  
 - zawieranie umów sprzedażowych gotowych projektów fotowoltaicznych; 
 - promocja rynku elektrowni fotowoltaicznych, 
 - generowanie efaktur, 
 - wysyłanie mailingu z ofertami urządzeń i programów PC z branży PV.  
4 Przez korzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do: 
a przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie 
danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, 
b przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, 
c używania usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem, 
d poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych 
Użytkowników, 
e stosowania technik i urządzeń nie zakłócających pracy infrastruktury 
informatycznej, 
f nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.

 

§ 4 Dodawanie ogłoszeń

 

1. Ogłoszenia umieszczane są nieodpłatnie przez zarejestrowanych użytkowników. Użytkownicy 
zarejestrowani mają możliwość wglądu do swoich ogłoszeń oraz edycji ich treści.  
2. Ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie poprzez stronę internetową. 
3. Zgłaszanie powierzchni do instalacji ( konto prywatne ) 
Użytkownik zalogowany na koncie prywatnym zgłasza powierzchnię swojego dachu, powierzchni do 
instalacji PV. Aby zamieścić ofertę, wchodzi na link “Dodaj powierzchnię do instalacji”, który go odsyła 
do podstrony z odpowiednim formularzem. Użytkownik wypełnia wymagane pola oraz wysyła 
formularz na zatwierdzenie przez moderatora. Użytkownik może edytować własne oferty oraz 
przeglądać oferty firm instalatorskich. Po otrzymaniu odpowiedzi na ofertę, potwierdza zgłoszenie 
firmy instalatorskiej. Za dodatkową opłatą może również pobrać wygenerowany plik umowy 
4. Zgłaszanie powierzchni do wynajęcia ( konto prywatne ) 
Użytkownik zalogowany na koncie prywatnym zgłasza swoją powierzchnię do wynajęcia; ofertę swoją 
kieruje do firm zainteresowanych wynajmem pod instalacje systemów fotowoltaicznych. Aby 
zamieścić ofertę, wchodzi na link “Dodaj powierzchnię do wynajęcia”, który go odsyła do podstrony z 
odpowiednim formularzem. Użytkownik wypełnia wymagane pola oraz wysyła formularz na 
zatwierdzenie przez moderatora. Użytkownik może edytować własne oferty. Po otrzymaniu 
odpowiedzi na ofertę, potwierdza zgłoszenie firmy inwestorskiej. Za dodatkową opłatą może także 
pobrać wygenerowany plik umowy o wynajem. 
5. Zgłaszanie powierzchni do wynajęcia ( konto biznesowe ) 
Użytkownik zalogowany na koncie biznesowym zgłasza swoją lub mając odpowiednie 
pełnomocnictwo osób trzecich powierzchnię do wynajęcia; ofertę swoją kieruje do firm 
zainteresowanych wynajmem pod instalacje systemów fotowoltaicznych. Aby zamieścić ofertę, 
wchodzi na link “Dodaj powierzchnię do wynajęcia”, który go odsyła do podstrony z odpowiednim 
formularzem. Użytkownik wypełnia wymagane pola oraz wysyła formularz na zatwierdzenie przez 
moderatora. Użytkownik może edytować własne oferty. Po otrzymaniu odpowiedzi na ofertę, 
potwierdza zgłoszenie firmy inwestorskiej, pobiera wygenerowany plik umowy.  
6. Ogłoszenie jest dodawane po zaakceptowaniu przez moderatora. 
7. W wypadku gdy podane dane podane przez Użytkownika nie są kompletne, Właściciel Serwisu 
skontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia ich prawidłowości bądź uzgodnienia 
kwestii problemowych.  
8. Dodając swoje Ogłoszenie do serwisu, Użytkownik musi posiadać uprawnienia do wykonywania 
danego rodzaju usługi, która jest przedmiotem Ogłoszenia. Usługa ta nie może być zabroniona 
przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem. 
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone przez siebie ogłoszenie(a).  
10. Użytkownik ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi, towary, 
rzeczy, będące przedmiotem Ogłoszeń. Opis nie powinien wprowadzać w błąd innych 
Użytkowników oraz powinien być zgodny z Regulaminem i przepisami prawa. 
11. Ogłoszenie może być dodane jedynie do kategorii, z którą jest tematycznie powiązane. 
12. Zabrania się dodawania linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem, 
Ogłoszenia nie mogą zawierać treści o charakterze : erotycznym, nawołujących do nienawiści 
rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnym, nieetycznym i

 

§ 5 Płatności

 

1 Płatność za abonament / wygenerowanie umowy może nastąpić za pośrednictwem systemu 
płatności elektronicznych ( Paypal / PayU / Dotpay.pl, Przelewy24) lub przelewem na konto bankowe 
Właściciela Serwisu. 
2 Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznych, można dokonać za pośrednictwem 
specjalistycznego serwisu płatniczego (Paypal / PayU / Dotpay.pl, Przelewy24, ) udostępnionego przez 
Właściciela Serwisu. W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający 
przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie 
będzie mógł dokonać płatności. 
3 Dostępne formy płatności :  
 przelew na konto : ............................................................................................... 
 wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line, i SMS premium.  
4 Na wszystkie świadczone usługi Właściciel Serwisu wystawia fakturę.  
5. Płatności SMS Premium obejmują;

-  SMS Premium cena 10zł dostęp do programu obliczeń rocznej produkcji energii elektrycznej z podanej lokalizacji Słoneczny Dach Tollbox WEB

- SMS Premium cena 30 zł dostęp do programu Foto do obliczeń powierzchni dachu ze zdjęcia

- SMS Premium cena 5zł dostęp do pobrania wzoru umowy do zawarcia umowy  z wykonawcą na mikroelektrownie.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 

1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w 
czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Do zachowania tego 
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 

1 Podstawą rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zgłoszonych do Właściciela Serwisu są 
obowiązujące przepisy prawa.

2 Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać do Właściciela 
Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej ( adres email ), bądź korespondencyjnie na 
adres podany w preambule Regulaminu.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis na jego komputerze niewielkich 
plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie 
gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą 
do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub 
trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane 
przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 
2 Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w 
celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych 
potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami 
reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one 
zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić 
ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na 
naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję 
w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może 
jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie 
można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika. Poniżej przedstawiamy 
informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach 
internetowych: 
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj 
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia cookies możesz zmienić tutaj 
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj 
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj 
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj 
Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj 
się z producentem przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące 
3 Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie 
podanych danych osobowych w celach realizacji umowy.
4 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż: - administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest EOD Sp.z o.o. Ul. Stalowa 76; 53-440 Wrocław; Tel/Fax 0048 
717262612 www.eod.pl, zwana dalej Spółką / Właścicielem Serwisu, - Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym 
odbiorcom, - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Ppodanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy obowiązujące na terytorium RP.  
2 Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem 
zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami będącymi konsumentami, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
3 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem 
zawartych umów między Serwisem a Użytkownikami nie będącymi konsumentami, będą 
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu.  
4 Data opublikowania regulaminu 29.01.2015

§ 2 Definicje

Prosimy wiadomości wysyłać bezpośrednio na e-mail info@slonecznydach.pl

Polityka prywatności      Regulamin serwisu      Kontakt
Copyright © 2013 Słoneczny Dach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego